Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město vyhlásilo čtyři dotační programy v…

Město vyhlásilo čtyři dotační programy v oblasti školství pro rok 2025

Rada města Plzně schválila vyhlášení dotačních programů v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2025 Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. Pro příští rok jsou vyhlášeny čtyři dotační tituly.

„Jedná se o dotační programy na podporu aktivit k technickému vzdělávání, primární prevence rizikového chování a mediální výchovy, tělovýchovných aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání má za cíl navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků. Předpokládaný objem financí vyčleněných na tento dotační program činí 1,5 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 tisíc korun, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 100 tisíc korun.

Cílem dotačního programu na podporu primární prevence rizikového chování je předcházení rizikovým jevům v chování žáků jako je záškoláctví, šikana, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, kriminalita, delikvence, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, užívání návykových látek, patologické hráčství, sebepoškozování, nebo rizikové sexuální chování a spolupráce základních škol s odborníky z jiných rezortů a nestátními organizacemi zabývajícími se prevencí tohoto chování. Program podporuje také mediální výchovu, kdy žáci získávají dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Naučí se poznatky zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, internetových médií či sociálních sítí. Předpokládaný objem financí vyčleněných na tento program je 600 tisíc korun korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 tisíc korun.

Podpora tělovýchovných a pohybových aktivit si klade za cíl především vzbudit zájem žáků o pravidelnou sportovní činnost, podporovat veškeré formy tělesných aktivit, volnočasových sportů, motivovat školáky k aktivnímu přístupu k životu, posilovat sportovního ducha, podporovat pořádání tělovýchovných soutěží pro žáky a prostřednictvím těchto aktivit chránit děti před negativními společenskými jevy v souladu se školním vzdělávacím programem dané školy. Předpokládaný objem financí vyčleněných na tento dotační program činí 700 tisíc korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 tisíc korun.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání podporuje realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže jako primární prevence rizikového chování (celoroční projekty i jednorázové akce). Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na program činí 1,9 milionu korun, přičemž maximální výše dotace v jednotlivém případě je 50 tisíc korun, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 50 tisíc korun.

Všechny dotační programy a bližší specifikace podmínek budou zveřejněny od 1. srpna 2024 přes webový portál https://dotace.plzen.eu. Termín podávání žádostí o dotace je stanoven od 1. září 2024 do 31. října 2024.

Text: Monika Krausová


Zveřejněno: 11. 7. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni