Úvod Úřad Žádosti o informace Články Vybrané právní předpisy České republiky

Vybrané právní předpisy České republiky

Tato stránka obsahuje vybrané právní předpisy České republiky vztahující se k obci.

Výběr právních předpisů

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů a evidenci přestupků
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 148/1998 Sb., ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Znění zákonů je možno získat na: www.mvcr.cz pod sekcí Legislativa.

Zveřejněno: 24. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni