Symboly města Plzně

Městská pečeť

Nejstarší plzeňské pečetidlo (typář) bylo podle odborníků vyrobeno krátce po založení města, tedy na samém sklonku 13. století. Zhotoveno je z bronzu, jeho průměr je 85 mm, výška max. 3 mm, na zadní straně má přiletovanou tzv. kobylku o rozměrech 42 x 7 mm, s kruhovým otvorem pro zavěšení pečetidla na šňůru či řetěz. Pečetí se výhradně červeným voskem.

Při okraji pečetě je perlovcem oddělený opis gotickou majuskulou: +SIGILLV.CIWITATIS.D(E).NOWA.PILSEN.REGI.BOh(EM)IE, který je nahoře přerušen střechami obou věží.

Obraz v pečetním poli tvoří na skále stojící brána se dvěma věžemi po stranách. V bráně stojí rytíř ve zbroji hledící vlevo, v pravé ruce drží tasený meč, levicí si kryje prsa trojhranným štítem, na němž je dvouocasý korunovaný český lev ve skoku. V postavě rytíře lze spatřovat panovníka, zakladatele města Václava II.  Z cimbuří hradby roste postava prostovlasé dívky s praporci v rukou, v pravici má prapor s dvouocasým lvem, v levici prapor s moravskou (šachovanou) orlicí. Po bocích věží na okraji pečetního pole jsou dvě rostlinné ratolesti.

Obrázek pečetidla (jde pouze o ilustrační obrázek)Pozoruhodné je přihlášení se pečeti k českým zemím, a to jak legendou v opise (ve zkrácené formě REGI.BOhIE), tak i erbovními figurami, které jsou zobrazené na praporcích (český lev, moravská orlice).

O autorství pečetidla se vedou spory. Někteří z vědců jeho vznik kladou do norimberské dílny, jiní v něm spatřují práci rytce královských pečetí Václava II.

Nejstarší otisk tohoto pečetidla je znám na listině plzeňského měšťana Wolframa Zwinillingera ze 17. dubna 1307, která je uložena v Archivu města Plzně a kterou tento měšťan odkazuje kostelu sv. Bartoloměje v Plzni svůj pivovar a sladovnu (Archiv města Plzeň, inv. č. sbírky listin 176, sign. I 2).

Pečeť se v této podobě používala nejméně do roku 1466, od kdy je používána nová pečeť s městským znakem v pečetním poli. Obraz nejstaršího typáře si měšťané pravděpodobně někdy ve druhé polovině 15. století sami vložili do městského znaku jako srdeční štítek.

V 19. století se pečetidlo z majetku města ztratilo, dostalo se do soukromých rukou a bylo navráceno před rokem 1926 MUDr. Jelínkem z Dobříše.

Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat vyobrazení městské pečeti občanům města a dalším fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů a podobně, nebo významným zahraničním návštěvníkům města.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Zveřejněno: 22. 3. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni