Symboly města Plzně

Znak města Plzně

Znak města Plzně je cenným dědictvím města, konstantou, která zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. Je užíván v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům města apod. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti.

Znak města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Souhlas s užitím znaku jiným osobám nebo k propagačním účelům či propagaci podnikatelské činnosti uděluje Rada města Plzně. Žádost Radě města Plzně předkládá žadatel, spolu s plným popisem projektu a záměru užití znaku, prostřednictvím Archivu města Plzně. Vzhledem k procesním potřebám předložení žádosti je nutné žádost k Archivu města Plzně podávat nejpozději jeden měsíc před zasedáním Rady města Plzně.

Malý znak města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Projekty, které byly předloženy k posouzení komisím města a aspirují na přidělení grantu či dotace ze strany města Plzně a svou povahou si žádají užití znaku města, jsou ke schválení Radě města Plzně předkládány spolu s žádostí o možnost užití znaku. Návrh usnesení předkládá příslušná komise rady. Žadatel je povinen uvést v žádosti o dotaci či grant požadavek na užití znaku města Plzně. Způsob užití znaku konzultuje v případě udělení souhlasu RMP žadatel s Archivem města Plzně či Odborem komunikace a marketingu Magistrátu města Plzně, kde získá potřebné podklady.

Odkaz: Příběh znaku města Plzně

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Zveřejněno: 22. 3. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni