Odbor stavebně správní

Škroupova 4
301 00 Plzeň

vedoucí – Ing. Zdeněk Hanzelín

tel.: 378 034 101

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl
 • Oddělení územního plánování
 • Oddělení stavebního řízení a speciálního stavebního úřadu staveb silničních
 • Oddělení odvolání a stížností

Agenda:

Samostatná působnost

 • Předkládá ZMP k rozhodnutí podklady o pořízení územního plánu, regulačního plánu a jejich změn.
 • Předkládá ZMP ke schválení zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, jeho změn.
 • Předkládá ZMP k vydání územní plán, jeho změny, regulační plán, jeho změny.
 • Předkládá ZMP k projednání zprávu o uplatňování územního plánu.
 • Předkládá RMP k vydání vymezení zastavěného území.
 • Předkládá RMP k vydání územní opatření o asanaci a územní opatření o stavební uzávěře.
 • Předkládá RMP ke schválení vyjádření (s námitkami) k zásadám územního rozvoje a k územním plánům sousedních obcí.
 • Vyjadřuje se k majetkovým případům.
 • Projednává stížnosti a podněty občanů na úseku stavebním.
 • Zajišťuje informační servis „stavebního archivu“ (spisovny) včetně vybírání poplatků za kopírování a vede o tom příslušnou evidenci.
 • Zajištění veškeré administrativní agendy odboru, a to jak samostatné, tak ve vztahu ke Kanceláři ředitele technického úřadu, ke Kanceláři tajemníka a k Úřadu ekonomickému a Úřadu vnitřních věcí.

Přenesená působnost

 • Pořizuje a projednává územní plán a jeho změny na území města.
 • Pořizuje a projednává regulační plán a jeho změny na území města.
 • Organizuje vyjádření k zásadám územního rozvoje a k územním plánům sousedních obcí.
 • Vykonává činnost úřadu územního plánování obce s rozšířenou působností dle § 6 stavebního zákona, např.
  • - pořizuje územně plánovací podklady,
  • - pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • - pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • - je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
  • - podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
 • Formou konzultací, informací, stanovisek i formou územně plánovací informace vykládá a obhajuje územní plán města, a to i pro úkony Odborů výstavby ÚMO 1 – 10.
 • Zajišťuje územní řízení i zjednodušené územní řízení a rozhodování na území města.
 • Rozhoduje o návrzích na oddělování či scelování pozemků na území města.
 • U vybraných staveb zajišťuje stavební řízení, či zkrácené stavební řízení a povolení v celé šíři jako prvoinstanční stavební úřad (viz. Statut města Plzně).
 • Povoluje těžební práce.
 • Vyjadřuje se k výjimkám z OTP pro odbory výstavby ÚMO 1 – 10.
 • U vybraných staveb vydává dle povahy věci souhlas s užíváním stavby, kolaudační souhlas, předčasné užívání či zkušební provoz.
 • U vybraných staveb obsazuje kontrolní prohlídky a provádí stavební dozor.
 • U vybraných staveb ukládá sankce za správní delikty (přestupky a správní delikty).
 • Ve složitých případech a u důležitých staveb rozhoduje při nečinnosti Odborů výstavby ÚMO 1 – 10.
 • Ukládá dokumentaci (tj. vede tzv. „stavební archiv města Plzně“ - spisovnu pro všechny stavební dokumentace a k nim náležející rozhodnutí a spisy, a to jak pro všechna rozhodnutí Odboru stavebně správního MMP, tak pro všechny Odbory výstavby ÚMO 1 – 10).
 • U vybraných staveb zajišťuje opatření na sousedním pozemku.
 • Vykonává činnosti speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl (povolování, kolaudace, sankce, archivace) jako obec II. a III. typu.
 • Vykonává činnosti speciálního stavebního úřadu staveb pozemních komunikací (povolování, kolaudace, sankce, archivace) jako obec II. a III. typu.
 • Zajišťuje kooperaci s ÚMO na úkonech v přenesené působnosti.
 • Zajišťuje přípravu, projednávání a předkládání ke schválení opatření obecné povahy související s územním plánem, regulačními plány a jejich změn.
 • Zajišťuje odvolací a mimoodvolací řízení vůči rozhodnutím odborů výstavby ÚMO 1-10.
 • Zajišťuje činnost prvoinstančního stavebního úřadu jako obec III. typu (podle zákona č. 320/2002 Sb.) pro obce Chrást, Kyšice a Dýšina.
 • Organizuje společné řízení (podle ustanovení § 140 správního řádu), pokud ve věci vydává meritorní rozhodnutí.
 • Zajišťuje povinnosti vyvlastňovacího úřadu (zákon č. 184/2006 Sb.).

Oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl

 • Jako vodoprávní úřad zajišťuje činnost speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl.
 • Zajišťuje veškerou činnost tohoto speciálního stavebního úřadu pro území Plzně jako obce III. typu a jako obce II. typu pro dalších 14 obcí.

Oddělení územního plánování

 • Zajišťuje komplexně úkoly územního plánování (pořizování ÚPD, její projednání a schvalování), vyjadřování z územního hlediska (pozice jediného územního orgánu města), územní rozhodování včetně oddělovacích geometrických plánů.
 • Plní povinnosti úřadu územního plánování.
Oddělení stavebního řízení a speciálního stavebního úřadu staveb silničních
 • Vykonává speciální stavební úřad staveb pozemních komunikací.
 • Zajišťuje veškerou činnost tohoto speciálního stavebního úřadu pro území Plzně jako obce III. typu a jako obce II. typu pro dalších 14 obcí. Zároveň povoluje některé důležité pozemní stavby.
 • Zajišťuje činnost prvoinstančního stavebního úřadu jako obce III. typu pro obce Chrást, Dýšina, Kyšice, a to včetně staveb a úprav na ohlášení.

Oddělení odvolání a stížností

 • Je odvolacím orgánem pro rozhodnutí Odborů výstavby ÚMO 1 - 10.
 • Zajišťuje provoz „stavebního archivu“ - spisovny.
 • Zajišťuje povinnosti vyvlastňovacího úřadu.
 • Řeší stížnosti adresované odboru.

Všechna oddělení

 • Pomáhají v metodické činnosti vůči ÚMO Odborům výstavby, předávají doklady do „stavebního archivu“ – spisovny nebo vedou archiv vlastní (ÚPD, územní rozhodnutí).

 

Zveřejněno: 2. 10. 2020, Pecuch Martin

Kam pokračovat...

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni