Na koho se obrátit

Organizace a instituce

Kromě Jednotného kontaktního místa (na odkazu vyberte postup v oblasti Živnostenský úřad) sídlí v Plzni několik organizací a institucí, které pomohou zájemcům se začátkem podnikání, poskytnou podporu, informace, ale i prostory pro začínající živnostníky.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Hlavním úkolem městské příspěvkové organizace je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. Kromě toho nabízí Útvar koncepce a rozvoje města Plzně konzultaci souladu podnikatelského záměru s územním plánem, pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí nebo nemovitosti vhodné pro zahájení podnikání. Mimo jiné od roku 2007 dvakrát ročně vydává česko-anglický newsletter pro podnikatele.

Správa informačních technologií města Plzně – SIT Port

SIT Port skrze prostředí pro podnikatelský rozvoj podporuje vznik inovativních firem, jejich přesun do Plzně, chce zamezovat odlivu perspektivních podnikatelů a přispívat k renomé Plzně jako místa, kde se dobře podniká.

Poskytuje prostory, technické zázemí, hardware i data, 3D tiskárny a CNC stroje. Dokáže zafinancovat specifické hardwarové vybavení i testování prototypů.

SIT Port buduje podnikatelské prostředí a komunitu. Podmínky se podobají podnikatelskému inkubátoru, kde se za sdílené peníze prošlapávají cesty, hledají nová využití technologií, podnikatelské šance a díry na trhu. Do budoucna se chystá věnovat i mentoringu zakládání a řízení firmy (management, marketing, finance, právo apod.), což je jedna z věcí, kterou studenti často na školách postrádají.

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň nabízí kancelářské, poloprovozní a laboratorní plochy pro podporu inovačního podnikání malých a středních podniků. Provoz VTP a poskytování služeb zajišťuje Sdružení pro služby VTP tvořené společnostmi BIC Plzeň a Vědeckotechnický park Plzeň.

Vědeckotechnický park Plzeň je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň v roce 2005. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity v Plzni. Více než 10 000 m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. VTP Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s Prahou a Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce s univerzitou jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

TechTower Světovar

TechTower je jedním z nejmodernějších technologických parků v České republice, který nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy, technologické nadšence, programátory a začínající podnikatele. Poskytuje coworkingové prostory, multifunkční sál, unikátní testovací vodní nádrž, jídelnu i SeedUp Space a v neposlední řadě prototypovou dílnu, kde se nápady mění ve skutečnost.

Kreativní zóna DEPO2015

DEPO2015 je živým prostorem, kde se propojuje kultura s byznysem. Hlavním cílem je podpora tzv. kreativních průmyslů. Bývalá vozovna městských dopravních podniků nabízí otevřenou řemeslnou dílnu Makerspace, sdílený pracovní prostor – coworking, kanceláře k pronájmu a tzv. Kreativní inkubátor pro začínající podnikatele. DEPO2015 je pilířem udržitelnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

BIC Plzeň

Podnikatelské a inovační centrum založené městem Plzeň v roce 1992 podporuje zakládání a rozvoj inovačního podnikání v plzeňském regionu. Působí v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

Služby BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům a zahrnují například podporu zakládání nových technologicky zaměřených firem, asistenci při rozvoji již existujících firem, pomoc při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů, podporu při zavádění inovací ve firmách a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci, nabídku prostor pro inovační podnikání včetně komplexu navazujících služeb, informační a poradenské služby pro podnikání v Evropské unii.

Organizace BIC Plzeň administrativně zajišťuje úspěšné programy Plzeňské podnikatelské vouchery a Inkubační program kdy poskytovatelem dotace je město Plzeň.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace, investorům nabízí rozsáhlou podporu jejich projektů.

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Agentura poskytuje odborné poradenské a informační služby v oblasti regionálního rozvoje zejména městům, obcím a regionům, ale i podnikatelským subjektům. Nabízí asistenci při umísťování nových podnikatelských investic, poradenskou činnost při využívání rozvojových programů a při přípravě systému místní podpory podnikání. Má k dispozici přehled dostupných veřejných zdrojů financování pro města, obce a regiony v rámci ČR a EU. Podporuje ekonomický a sociální rozvoj Plzeňského regionu.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni

Pobočka úřadu práce poskytuje informace o podpoře při zřizování nových pracovních míst, buď při osobní návštěvě úřadu, nebo na svých webových stránkách.

Regionální zastoupení má v Plzni Hospodářská komora České republiky, která prostřednictvím svých poboček vytváří příležitosti pro podnikání a podporuje opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v České republice.

Výzkumná a vysokoškolská centra

Západočeská univerzita v Plzni a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze rozvíjí svůj výzkumný potenciál a vybudovaly v západočeské metropoli svá nová výzkumná centra.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

Zabývá se výzkumy v oblasti náhrady a podpory funkce životně důležitých orgánů. Věnuje se jak bádání na základní úrovni, které přináší poznatky o základech a příčinách jevů, tak aplikovanému výzkumu, který vede k využití výsledků vědeckého bádání v praxi.

NTC – Nové technologie

Výzkumné centrum zaměřené na materiálové technologie, laserové technologie, pevnostní analýzy, proudění a přenos tepla, modelování a monitorování lidského těla, mezioborové aktivity.

NTIS – Nové technologie pro informační společnost

Moderní výzkumné centrum se zaměřením na obory, jako jsou kybernetika, informační technologie, tenkovrstvé materiály, mechanické a biomechanické struktury, geomatika nebo matematické modelování a simulace.

RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky

Kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu přes výzkum aplikovaný až po vývoj a testování funkčních vzorků a prototypů v oblasti elektroniky a dopravních systémů.

RTI – Regionální technologický institut

Orientuje se na výzkum a vývoj v oblastech moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výrobních strojů, jejich modernizací, tvářecích technologií a technologií obrábění.

 

Zveřejněno: 7. 9. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni